Lidiavet - Merial вакцина - Rabisin

Merial вакцина - Rabisin

Печати PDF

Инактивирана течна вакцина против вирусот на беснило

Тоа е моновалентна вакцина, наменета за активна имунизација на здрави кучиња, мачки, говеда, свињи, коњи и овци против вирусната болест беснило.

 

Како делување вакцината?

Вакцината по апликацијата кај животното, потикнува создавање противантитела за вирусот на беснило. Имунитетот настапува за   7-10 дена, а вакцината ги заштитува кучињата и мачките од инфекција со вирусот на беснило во траење од 36 месеци, а кај другите животни нешто подолго од 12 месеци.


Индикации

Вакцината RABISIN е наменета за активна имунизација на здрави  животни.

Начин на имунизација

Дозата за сите животни без разлика на видот,сортата и категоријата изнесува 1 мл., а се применува по следнава програма:
•    Подмладок од неимуни мајки – 4 недели старост
•    Подмладок од имуни мајки -  11 недели старост
•    Повторна вакцинација- секоја 1,2 или 3 година согласно Законот  за заштита на животните

Контраниндикации

Не смее да се вакцинираат болни и исцрпени животни, како и оние кај кои постои сомнеж мдека се инфицирани или заболени од вирусот на беснило.

 .